ASEAN+3 Cross Border Research

Responsive image

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ปีงบประมาณ 2560

 

          วิทยาลัยนานาชาติประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) หรือมหาวิทยาลัยในประเทศ ASEAN+3 และมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

         1. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Inbound Visiting Professor)

         2. ทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Outbound Visiting Professor

         3. ทุนวิจัยร่วม (Co-Research)

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

 

Document