กิจกรรม “International Exchange Program Show and Share”

Responsive image

            วิทยาลัยนานาชาติ กำหนดจัดการกิจกรรม “International Exchange Program Show and Share” ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ จัดแสดงนิทรรศการในวันที่ 3-28 เมษายน 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โซนทางเข้าด้านใน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เคยได้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในแง่มุมต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สมัครทุนในรุ่นต่อๆไป            ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmuic.cmu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติ ทางโทรสารหมายเลข
0 5394 2606 หรืออีเมล์ cmuic@cmu.ac.th