ICDI

Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2018

Responsive image

โครงการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561
ภายใต้ทุน Newton Fund ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560

โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme เป็นทุนสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs 


**สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง >> คลิกที่นี่ <<

และ download แบบฟอร์มการสมัครได้ทาง >> คลิกที่นี่ <<

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
โทรศัพท์: 02-278-8245, 02-278-8264
Email: trfindustry@trf.or.th