ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น

Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น
(Japanese Business Etiquette Workshop)
วันพุธที่ 11 และ เสาร์ 14 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Document