ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU Ed-PEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559

Responsive image

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU Ed-PEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการแสดงความชื่นชมความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรเชิงรุกและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทางวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล(ICDI)ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและจะร่วมกันผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป