การพัฒนาการเรียนการสอนาตรฐานCEFRแห่งศตวรรษที่ 21

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ICDI จัดสัมมนาเรื่อง“การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี บนกรอบมาตรฐาน CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” เพื่อระดมความคิดร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาร่วมกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมีคณาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในคณะต่างๆเข้าร่วมระดมความคิดดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่