ICDI -CMU Songkran parade 2018

Responsive image

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำโดย ผศ.ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ และมีคณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561