วิทยาลัยนานาชาติฯ ให้คำปรึกษา ทีมวิศวกร อบจ.ลำพูน

Responsive image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกับ  อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย  อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับทีมวิศวกรความรู้ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้หัวข้อการอบรม “การออกแบบการจัดการความรู้ในองค์กร” โดยมีเข้าร่วมจำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่