ICDI

วิทยาลัยนานาชาติฯ ให้คำปรึกษา ทีมวิศวกร อบจ.ลำพูน

Responsive image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกับ  อาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย  อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับทีมวิศวกรความรู้ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้หัวข้อการอบรม “การออกแบบการจัดการความรู้ในองค์กร” โดยมีเข้าร่วมจำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่