ICDI-Smart Insect ผลักดันเกษตรกรไทย ยกระดับแมลงไทยสู่ฟาร์มยุคใหม่ เป็นเกษตรกร 4.0

Responsive image

ทางโครงการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจแบบครบวงจร ภาคเหนือ (Smart Insect) สังกัดวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)” การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีมาตรฐานในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ช่วยยกระดับการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ  

เริ่มพิธีเปิดด้วยการกล่าวรายงานการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร หัวหน้าโครงการ Smart insect วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับเกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาโดย คุณวโรดม ปิฎกานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ จิ้งหรีด หนอนไหม อย่างครบวงจร โดยเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การป้องกันและการปราบปรามโรคและศัตรูของแมลง ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการตรวจคุณค่าทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในยุค Thailand 4.0 โดยทางโครงการฯได้แนะนำการใช้ Application สำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการสัมมนาเป็นจำนวนมากถึง 180 คน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการได้ทาง


เวปไซต์: https://smart-beekeeper.com/  เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง  อีกทั้งแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ เช่น มาตรฐานฟาร์ม หนังสือคู่มือการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
Line ID: SMART BEEKEEPERS Facebook page: Smart Bee

E-mail: smartinsect18@gmail.com            โทรศัพท์:  093-5800013