ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยงานโครงการ WMU-CMU SEED Program 2018

Responsive image

ประกาศวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยงานโครงการ WMU-CMU SEED Program 2018  
---------------------------------------------------------------------------------

 ตามที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเป็นนักศึกษาช่วยงานโครงการ WMU-CMU SEED Program 2018 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 วันที่ 29 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2561 และช่วงที่ 2 วันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2561 
 บัดนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยงานโครงการ WMU-CMU SEED Program 2018 เสร็จสิ้นแล้ว และขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 ราย ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

Document