ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Responsive image
Document