Cross Cultural Class “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น” (HR Japan)

Responsive image

  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม Cross Cultural Class “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น” (HR Japan) เมื่อวันพุธและพฤหัสบดีที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อมช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการประสานงานและวัฒนธรรมการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมุมมองของการทำงาน การเจรจาทางธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของชาวญี่ปุ่น *** นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมสามารถ มารับใบประกาศนียบัตร ได้ที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ตั้งแต่ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น.